Đã Trao

Thiết kế trò chơi Job by fisherhazzel

I could make textures, logo's, banner's, mostly drawing.

Using:

Gimp 2.6

planned to use:

adobe photoshop Newest version.

Kỹ năng: Thiết kế trò chơi

Xem thêm: banner custom, adobe f, photoshop gimp, jun, gimp, custom photoshop, adobe photoshop project, photoshop drawing project, custom logo adobe, photoshop drawing, adobe drawing, project gimp, drawing adobe, photoshop drawing logo, drawing logo gimp, adobe banner, jun logo, project adobe, adobe banner logo, drawing logo photoshop, drawing banner, newest project, make project drawing, logo gimp, gimp logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) secret, Netherlands

Mã Dự Án: #1672464