Đã Trao

Lập trình C Job by vxuser

Hi Faysal, i need a spanish version for verifone offline pos. If u can do that please contact me on icq: 365923870.

Thanks and kind regards.

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: faysal, project pos, pos verifone offline, custom pos, pos offline, verifone offline, verifone offline pos, offline verifone, verifone pos, pos verifone, custom contact page joomla, verifone project, cmsms custom contact form, custom contact joomla, custom contact app iphone, dotproject project custom sort, project 1000 contact email, code project import contact, various animation thanks regards, regards spanish

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bogot, Colombia

Mã Dự Án: #1681856