Đã Trao

Custom Project Jun 7 2012 13:16:29

Hy , I need 4000 votes to my picture to an application on facebook. This is the link : [url removed, login to view]

I need them until sunday at 23:59 o'clock. Please tell me as soon as you can and also telm me the price.

Thank you very much !!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: facebook apps project, need facebook application votes, application votes, 4000 facebook, picture votes, custom apps, picture votes facebook, facebook votes picture, facebook application votes, apps project, need 4000 votes, price application project, clock project, project clock, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, clock application, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Bucure?ti, Romania

Mã Dự Án: #1681976

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

marjanahmed13

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(2786 Đánh Giá)
8.6