Đã Trao

Visual Basic Job by talbottech

continue developing VB program for plastic injection molding

Kỹ năng: Visual Basic

Xem thêm: plastic injection, molding, molding plastic, solidworks plastic injection molding, plastic injection molding, project vb, plastic molding, injection molding mold design, dotproject project custom sort, injection mold plastic logo

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Christchurch, New Zealand

Mã Dự Án: #1697513