Đang Thực Hiện

AJAX, CakePHP, MySQL, PHP, Thiết kế trang web Job by gangster2world

make upload page for tutorial,templates and tvshows

make a good ads system.

Add more flags to the upload page, for subtitles.

Kỹ năng: AJAX, CakePHP, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: templates tutorial, custom project templates, tvshows, custom templates, good templates project, project tutorial, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) bjuv, Sweden

Mã Dự Án: #1701004

Đã trao cho:

phpprogramming

Hired by the Employer

$60 USD trong 2 ngày
(80 Đánh Giá)
6.1