Đang Thực Hiện

Custom Project May 7 2012 08:26:34

Telerik Controls in web enviornment and SQL DB backend system to show and display reports and some calculations.

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: telerik web controls, custom reports, custom backend, sql web backend, telerik custom controls, custom sql, telerik controls, custom web controls, custom controls, telerik project, project telerik, custom webpart display image, dotproject project custom sort, custom retail manager reports

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

Mã Dự Án: #1614497

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jatinkindra

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4