Đang Thực Hiện

JSP Job by jasonbau

Basically the same spec as the JSP Youth sports site you bid on:

Wireframe: [url removed, login to view]

Detailed Spec: [url removed, login to view]

Kỹ năng: JSP

Xem thêm: project wireframe, pub, mockingbird, jsp project, project youth, seo project management google docs, sports project, project sports, wireframe jsp, spec project, gomockingbird, google docs custom filters, project management google docs, project jsp, jsp wireframe, bid jsp project, google docs project bid, google docs api create document, google docs contacts, google docs clone, google docs joomla, integrate google docs dolphin, joomla form google docs

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Stanford, United States

Mã Dự Án: #1652026