Đã Trao

3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max, Thiết kế đồ họa Job by hidar