Đã Đóng

Distribution some mobile phone items

I need a Sri Lankan male transporter to distribute some items in stores.

Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng

Xem thêm: diablo items phone swe, phone mobile dialer, animation phone mobile, sip phone mobile java, clone phone mobile app, phone mobile sip client, dialer phone mobile windows, internet phone mobile dialer, java sip phone mobile, find numbers phone mobile, hacking phone mobile

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rambukkana, Sri Lanka

Mã Dự Án: #13122293

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0