Đang Thực Hiện

135182 Captcha typing

I just need someone that will type in a captcha to a box. I will pay .06 cents per captcha that is typed in. If interested please let me know.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: pay per typing, captcha type, captcha box, data typing captcha typing, pay per captcha entry, pay captcha typing, pay per captcha typing, pay typing captcha, need captcha typing, need pay captcha, per captcha, pay per captcha, cents per captcha

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Boise, United States

Mã Dự Án: #1881354

Đã trao cho:

rainfosys1

Clear, Lets Start

$5 USD trong 0 ngày
(43 Đánh Giá)
4.7