Đang Thực Hiện

116073 craigstlist posting

Need experienced team with craiglist posting. Reliable with good grammar. Able to follow instructions. use MICROSOFT excel TO GIVE daily updates. must use yahoo messenger.

4 hrs per day. 5-7 days per week. Looking for long term relationship.

ty!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: excel messenger, reliable posting, messenger excel, posting excel, yahoo posting, excel posting entry, posting yahoo, craiglist posting per day, posting team, yahoo craiglist, posting craiglist day, data entry yahoo messenger, craiglist data entry, craiglist daily posting, craiglist term, hrs per week, data entry craiglist, posting craiglist, follow posting, craiglist posting data entry, craigstlist

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1862239