Đang Thực Hiện

118191 Data Entry for Shopping Cart

Data entry for 1200 watch items.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: data cart data entry, data entry cart, items data entry, cart data entry, shopping cart data entry

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Scottsdale, United States

Mã Dự Án: #1864359

Đã trao cho:

emphasize

As per discussion. Thanks

$60 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5