Đã hoàn thành

2332 film clubbing data entry

I need 250 film clubs web sites accesses and their pertinent data copied into a web interface search google for FILM CLUB see keswickfilmclub .org/ as you can see all the info is easily copied [url removed, login to view] [url removed, login to view] etc etc I only want REAL film clubs, not DVD selling clubs or web site only clubs

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: data entry into web site, data entry org, film, data entry interface, data entry web interface, data interface, web interface data entry, data film, data entry real, web site data entry, selling data, real data entry sites, dvd club, google web entry, clubbing, web data search, shtml, data entry club, film search, dvd interface, web interface entry data, film web, dvd data

Về Bên Thuê:
( 119 nhận xét ) La Paz, United States

Mã Dự Án: #1753201

Đã trao cho:

mdias1sl

See details via PMB

$100 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0