Đang Thực Hiện

120866 fourm data entry

Howdy,

Im looking for somebody to input 200-300 articals into a fourm. I have all the articals pre supplyed. This will be a quick job and i need it done quick ^_^.

Please bid on the hole job or per artical im looking for someone to do this now.

Kindest Regards,

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: data entry fourm, ARTICAL, pre data, quick data entry job, artical data, kindest, fourm, hole

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1867032

Được trao cho:

donbrizio

i'm ready for the job now

$6 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0