Đang Thực Hiện

120071 Images to text

Turn entire site at [url removed, login to view] into all text using notepad.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: notepad images text, images to text, text using, data entry using images, turn text, images text, notepad text images, images notepad

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Conway, United States

Mã Dự Án: #1866241

Đã trao cho:

Enayet

Thanks. Will be done before Monday as discussed.

$75 USD trong 2 ngày
(613 Đánh Giá)
7.9