Đang Thực Hiện

127181 posting on craigslist

Pay is $1.50 per hour

We want people to post on craigslist. 4 hours minimum a day. No maximum. 5 days minimum a week, must work weekends.

More details when you get the job

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: post job on craigslist, posting a job on craigslist, post on craigslist, posting job craigslist, posting craigslist per, minimum pay hour, maximum pay hour

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1873349