Đang Thực Hiện

327584 Submit RSS Feed

Project Description: Submit RSS feed to 108 websites

Work Required:

1) Submit RSS feed to 108 websites

2) Record confirmation URL in excel

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: submit to rss feed, submit to rss, submit feed rss, rss feed , excel submit, rss url, submit rss url, rss feed url, data entry rss, project feed data, url submit, submit url data entry, feed url, submit websites, excel data feed, submit rss feed url, submit data feed, project submit url, data feed project, data entry rss feed

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #2073391