Đang Thực Hiện

119730 Transfer PDF Documents to Word

Hello,

I have 5 Documents of around 400 words each that are in Adobe PDF format. I need someone to type them up so I can have editable word files.

If the job is done well, others will follow of around the same length.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: job transfer, transfer word, editable word, adobe pdf, word editable, editable pdf word, job transfer word files, data type pdf format, adobe word, type pdf files word, editable data entry, pdf word editable, done pdf word, word editable pdf, files transfer, transfer length, transfer data pdf word, pdf editable word, pdf editable data, editable entry pdf, type pdf format, transfer word format pdf, transfer pdf word format, transfer pdf data word, pdf data transfer word

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1865900

Đã trao cho:

$5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0