Đã hoàn thành

123816 Business Transcription-Elisa

Được trao cho:

eliringo

Good morning. My bid is $7.00 per Audio hour with a TAT of 3-4 hours per one Audio hour if the quality is good. Thank you, Elisa

$7 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0