Đang Thực Hiện

133579 Craigslist Spammers

I need someone to spam craiglist to get people to sign up to my social networking site.

Only cragslist ad posting experience need apply

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu

Xem thêm: spam social networking, spam article, article ad, article social networking, rewriting social networking, spammers, article networking, posting networking site

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Marina Del Rey, United States

Mã Dự Án: #1879750