Đã hoàn thành

129844 Forum Posting

need someone to post in a forum 5-10 times per day at different times for a week. Posts should make sense and be 25-100 words long.

I will create 10 accounts for you and you'll need to log in as different users. (No need for proxy or IP switching)

will want a total of 70 posts

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: proxy 250, forum proxy, post article forum, 250 forum posts, proxy article, data entry forum posting, proxy forum posting, proxy posting, forum posting proxy, proxy switching, data entry proxy switching, proxy users, words day forum, data entry proxy, log log 250, need someone post forum, forum accounts, forum need proxy, create forum accounts

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Las Vegas,

ID dự án: #1876012

Được trao cho:

rainfosys1

lets start

$50 USD trong 7 ngày
(43 Đánh Giá)
4.7