Đang Thực Hiện

249 Transcription job, 4 hours

Please read the attached file. Thank You.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu

Xem thêm: transcription job, data rewriting job, transcription article

Về Bên Thuê:
( 117 nhận xét ) Saint-Magne-de-Castillon, France

Mã Dự Án: #1751117