Đang Thực Hiện

163231 advanced c*aigslist postings

Looking for an advanced C*aigslist poster for a large scale marketing campaign.

Multi-city, multi-category

Random IP's, links and images

Image posting and hosting

Random textual Ads

Ability to post over 200 per day

Must have 75% + success rate

Provide report of post links

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: postings ads, multi posting, scale data entry, textual links, data advanced, data entry scale, data entry postings, textual, multi category, large scale data entry, post 200 ads per day, per postings, report data entry image, multi poster, marketing campaign images, large scale posting, scale marketing campaign, 200 day posting ads, random ip, advanced data entry, aigslist, success poster, ads postings, multi hosting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mililani,

ID dự án: #1909422