Đang Thực Hiện

159078 Craigslist Manual posting

I need manual, daily entry of ads to craiglist. range of 100 - 200 short ads a day.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem thêm: posting manual, 200 posting, manual posting ads, 200 day posting ads, short ads, data entry posting ads, manual posting

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) new york, United States

Mã Dự Án: #1905267

Đã trao cho:

sappy

Hello, I am interested in working on the posting ads to CL project.Pls view PMB.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0