Đang Thực Hiện

138125 MySpace Comments

I would like to purchase 10,000 comments to REAL, ACTIVE, myspace users.

Looking for on going buisness if this works.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: marketing buisness, real comments, myspace comments, data entry myspace, myspace marketing

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

ID dự án: #1884299