Đã hoàn thành

132698 Data Entry

Please bid to input the dates, locations and event names of the enclosed into an existing MySQL database or submit the information through an existing event submission form. Must be completed within 12 hours. Please let me know if you have any questions before bidding. Thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, MySQL

Xem thêm: hours dates, submit form data entry, data entry form submission, data entry submission, data form submit, database data entry form, database entry questions, mysql entry, data entry mysql database, bid database entry, mysql data entry form, mysql database entry, form submit locations, form data entry mysql, data entry form mysql, data input mysql, data entry mysql, input event, bidding data input, mysql data entry, submit data mysql, submit data mysql form

Về Bên Thuê:
( 214 nhận xét ) NA, United States

Mã Dự Án: #1878869

Đã trao cho:

rajeshsonisl

Thanks.

$15 USD trong 1 ngày
(596 Đánh Giá)
7.5