Đang Thực Hiện

Help with customer support

Help with customer support

Kĩ năng: Đánh máy, Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12512381

Được trao cho:

realynn57

I am a dedicated writer. I like the challenge of new subjects and new writing styles. I am currently enrolled in a creative writing class at my college, and whatever skills I did not have before, I have picked up this Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0