Đã Đóng

Hire a Data Entry Clerk

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹112500 cho công việc này

₹125000 INR trong 30 ngày
(9 Đánh Giá)
4.7
₹125000 INR trong 30 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0
₹125000 INR trong 29 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6
₹125000 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
king18yat

In the bid amount, I shall provide website version, android and ios applications. I shall have daily communication and will provide daily updates. Relevant Skills and Experience In the bid amount, I shall provide webs Thêm

₹100000 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹75000 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0