Đã Đóng

nhận nhập dữ liệu

Tôi nhận nhập dữ liệu từ các đơn đặt hàng của khách hàng với các kỹ năng như trên, đặc biệt là word và exel, thiết kế powerpoint.

Xin đảm bảo dữ liệu được nhập một cách nhanh chóng và chính xác

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, Microsoft Access, Powerpoint, Word

Xem nhiều hơn: exel word, word p, word exel, p v, nh , d m, Data entry exel, exel data, transferring powerpoint presentation ms word, transfer powerpoint file microsoft word, word data exel, jeopardy powerpoint, dns powerpoint, convert article powerpoint, 500 powerpoint templates, word powerpoint conversion, powerpoint upload, powerpoint presentations needed, preparing powerpoint presentations

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hai lang, Vietnam

ID dự án: #4744120

5 freelancer chào giá trung bình$1978 cho công việc này

wafaanomer

if the project will be carried out with English language not Vietnamese so you can let me have it :)

$2500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
prachi86

i am ready to work.

$1500 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vpa1984ronald

I am ready to start.

$1500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyenhat4

Tôi mong muốn được nhận làm dự án này. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt công việc.

$1888 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bijaya987

Dear Sir, I am very much expert in Office Package. I will try to leb my best to compilete the project in time period.

$2500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0