Đang Thực Hiện

Do some data entry

Data entry online job in india

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14899059

Đã trao cho:

arkhan1968

Hello there I am carefully read your job description, in your needs some Data entry. I can successfully complete your job. I have good experience in this work. You can check my Profile & Portfolio. Stay tuned, I'm s Thêm

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $86 cho công việc này

$70 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Harikishore13

A proposal has not yet been provided

$88 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0