Đang Thực Hiện

Do some data entry excel works

Được trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer đang chào giá trung bình ₹22381 cho công việc này

₹18333 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹33333 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12501 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹24444 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12500 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0