Đã hoàn thành

Type a Bengali script in word Doc in Bengali

Được trao cho:

abdullahtofa

Hi, I'm from Bangladesh. A Bangali. I can write bangali properly. Because I use Bangali words for typing daily in local communication. Sample: "আপনার কাজ করতে আমি ইচ্ছুক" means "I'm interested in your work". Waiting f Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0