Đã Đóng

Project ID: 1602997

Dear sir

yesterday I bid Ur project (Project ID: 1602997)but I don't get Ur inviting letter pl z send me, Ur bid answer

jalil chowdhury

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: id me, project id, id, letter send interior designers, pl data, letter project, letter bid project, project letter, project website bid, project online bid, project freelance bid moon

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chittagong, Bangladesh

Mã Dự Án: #1625544