Đã hoàn thành

ArcGIS Digitizing - Joanna - Long Term Full Time Project

Được trao cho:

JNowakowska

I'm an experienced arcGis user and a good cartographer too. I'm also effective and love processing data.

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

$7 USD / giờ
(93 Nhận xét)
6.8
$8 USD / giờ
(10 Nhận xét)
3.7