Đang Thực Hiện

Data Capture

Data capture of 450 records via web interface

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu

Xem nhiều hơn: capture, capture c, web capture, data data, data interface, interface records, capture data, capture web data, records data, web data capture, web capture web, ralexandre

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Port Alfred, South Africa

ID dự án: #353389