Data Warehousing specialist experienced with design and development of data warehouse for insurance companies

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Design and Development of Data Warehouse for insurance companies, focusing on the business insurance along with the Finance and HR Data.

Xử lí dữ liệu Lưu trữ dữ liệu Bảo hiểm Consulting

ID dự án: #37233658

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình $53/giờ cho công việc này

belarjsoufiane20

I understand you are looking for a data warehousing specialist experienced with design and development of data warehouse for insurance companies, and my name is Soufiane. As a seasoned statistician and adept data analy Thêm

$50 USD / giờ
(13 Nhận xét)
4.2