Đã Đóng

iPad Sport Scale

I need an iPad app that inputs information from the user and calculates the sum of points. There are 12 questions that must be answered through a slider (from 0 to 10), then the app should be able to calculate the sum of the 12 answers.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: sport data, scale, app scale, sport app, need scale app, slider ipad, ipad scale data, ipad slider html5, processing ipad, html5 ipad slider, ipad slider, app ipad data, ipad data app, calculate speed gpx points, scale app ipad, ipad scale app, ipad scale, scale app, view answered questions yahoo, need sport

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Santiago, Chile

Mã Dự Án: #1674903

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

WonYY

/*Hello,I am a serious bidder, Please kindly check my PmB, Thanks.*/

$500 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0