Đã Đóng

Machine learning expert required.1

I need a Machine learning expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. Its a small job .

Kĩ năng: Khoa học dữ liệu, Machine Learning (ML), Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê

Về khách hàng:
( 413 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #22940686