02- R programming and data science expert.

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need a R programming expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

Khoa học dữ liệu Ngôn ngữ lập trình R Phân tích thống kê Statistics

ID dự án: #23160506

Về dự án

33 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở