Đã Đóng

02- R programming and data science expert.

I need a R programming expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

Kĩ năng: Khoa học dữ liệu, Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê, Statistics

Về khách hàng:
( 605 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #23160506