Đã Đóng

Fuzzy weighted association rules

Đây là dự án nhỏ về mining data sử dụng python hoặc ngôn ngữ [login to view URL] data sử dụng dataset Online-Retail: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Online+Retail?fbclid=IwAR16fO3qDoXA1ju2iux_pAmREQ4Yigu5DzooF3J2OwmENv_DQYdPrTGyeeQ#. Cài đặt thuật toán fuzzy weighted association rules để tìm kiếm association rules dựa trên datasets trên và so sánh với luật tìm được khi sử dụng thuật toán apriori.. File tham khảo ở dưới

Kĩ năng: Data Visualization, Data Analytics, Python

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #22666831