Đã Đóng

Bring in Microsoft Common Data Model Schemas Into CosmosDB

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

Sosankar

had 8+ years if experience in development. I would like to take this work. I had experience in developing application in cloudsim. I can go step by step and update you the progress daily.

$222 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0