Đang Thực Hiện

Database expert needed

Job Description:

i need the Database expert need for multiple jobs. Details will be shared.

Kĩ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, MySQL, Lập trình cơ sở dữ liệu, SQL, Phát triển cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 650 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #26595063