Đã Trao

Simple DB dependency and candidate key quesitons URGENT

Produce a report based on the attached description.

Methods and tasks include Universal Relational Schema, primary key, foreign keys, database design.

Required in 3 hours!

Kỹ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu

Xem thêm: candidate, foreign key, simple design required, design database schema, relational database design, candidate database, candidate database design, urgent database, primary key, simple design tasks, database design tasks, simple database design tasks, simple report, produce database, database produce, database schema design, simple database design, simple database schema

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1656643

1 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

aleexaibi

hi i am expert in database and can do the job :)

$31 AUD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.5