Đã Đóng

Database Development coder

I need the database coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Lập trình cơ sở dữ liệu, SQL, Phát triển cơ sở dữ liệu, Quản trị cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 635 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34633712