Đã hoàn thành

Pickup or Deliver Something - 07/08/2017 08:52 EDT

Được trao cho:

gerkal

I can handle professionally with this project with my abilities . Will pickup the data and present you in perfect conditions.

$25 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0