Đang Thực Hiện

147444 Delphi 7 programmer for fix

Delphi 7 programmer for fixing bugs in https proxy project

Should be excellent with https, socks 4/5, api, internet

With instant messenger and always online

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Delphi

Xem nhiều hơn: programmer api, delphi project online, fix api, delphi\\, api programmer, programmer delphi, internet fix, https https proxy, proxy programmer, fix delphi project, online delphi, online instant messenger, api fix, programmer proxy delphi, messenger api, fix api programmer, programmer messenger, delphi messenger, messenger delphi, api proxy, proxy delphi, proxy https, online bugs fixing project, instant messenger delphi, https proxy

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Estonia

ID dự án: #1893623