Đang Thực Hiện

127836 Project for Leadbit only

This is a project for Leadbit only - don't bother bidding!

As discussed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Delphi

Xem thêm: leadbit, project delphi, delphi project

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1874004

Đã trao cho:

leadbitsl

Thanks, Eugen.

$240 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0