Đang Thực Hiện

EDS v2 Development from SRS Document

Add stored procedure support to EDS project, per the SRS document. Windows & Linux compiled versions required.

Kỹ năng: Delphi, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: v2, srs software project, windows development, development support, linux development, stored procedure delphi, project srs, software architecture delphi, linux development project, architecture project srs, linux delphi project, delphi versions, linux webpage capture windows, linux expert required

Về Bên Thuê:
( 92 nhận xét ) Scottsdale, United States

Mã Dự Án: #1625362

Đã trao cho:

shariful2011

Will do as per SRS.

$650 USD trong 16 ngày
(10 Đánh Giá)
4.8