Đã hoàn thành

Design of Hunters Characters

Develop 3 hunters

Having guns, caps, clothes of hunters, boots

Being two hunters white and one hunter black

One of the white hunters must be a bit fat, the other white a bit slim and the black one a bit stronger.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: hunter design, hunter boots, slim, hunters, hunter, guns, design clothes, clothes design, boots, web design make site one , cartoon characters logo design, japanese characters logo design, develop clothes design, cute characters shirt design, custom poser characters graphic design, cartoon characters graphic design, black white wedding website design, design black white, fat slim, black white logo design, black white vector design

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) So Paulo, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1648237

Đã trao cho:

ChargingImage

Hired by the Employer

$250 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.9