Đang Thực Hiện

Fix django site

Đã trao cho:

westdvina

hello ########################################## ########################################### ###########

$5 USD / giờ
(23 Đánh Giá)
4.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

jotpathoyo

Hello, Please write me what function or services you want, Thanks DJ Thêm

$25 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
2.4
origami07

Salutations, I have been developing software in the python environment for over 5 years. Kind Regards

$14 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0